Category Archives: Na medische fout

Ziekenhuis aansprakelijk voor letselschade

Letselschade, Na medische fout0 comments

De zaak

Een patiënt wordt opgenomen in het ziekenhuis in verband met plots optredend krachtsverlies aan de linkerzijde van zijn lichaam en verwardheid. Een en ander kan duiden op een TIA. Omdat de patiënt onrustig is, verward is en epileptische aanvallen heeft wordt hij tijdens de opname in het ziekenhuis in zijn bed gefixeerd met een Brefixband ( onrustband of ook Zweedse band genoemd). Deze band is voorzien van drie slotjes. U voelt hem al aankomen……………………….. de patiënt wordt ‘s nachts naast zijn bed aangetroffen en heeft letsel; een bekkenfractuur.

 

 

 

De patiënt stelt het ziekenhuis aansprakelijk voor zijn letselschade maar deze wijst aansprakelijkheid af.

 

Medische aansprakelijkheid en letselschade

 

Mijn ervaring leert dat ( verzekeraars ) van ziekenhuizen aansprakelijkheid altijd afwijzen. In mijn gehele carriere heb ik maar 1 zaak gehad waarin de aansprakelijkheid direct erkend werd. In alle andere gevallen moesten maanden en soms zelfs jaren worden gecorrespondeerd of geprocedeerd. En dat is jammer want patiënten/cliënten zijn daarvan de dupe!

 

Wat vindt de verzekeraar van het ziekenhuis?

 

In deze zaak stelt het ziekenhuis dat de verpleegkundige bij het fixeren aan het slotje getrokken om te zich ervan te vergewissen dat het slotje werkte en dat was toen het geval. Achteraf is pas duidelijk geworden dat het slotje niet goed werkte. Volgens de verzekeraar is er geen sprake van een gebrekkige zaak. Volgens hen is het slotje zeer geschikt voor fixatie. Als het slotje al ongeschikt was dan is het ziekenhuis hiervoor niet aansprakelijk. Althans dat is de visie van het ziekenhuis.  

 

Wat vindt de rechter?

 

De rechter maakt korte metten met het standpunt van het ziekenhuis. De vraag die de rechter beantwoordt is of het ziekenhuis aansprakelijk is voor het feit dat de slotjes van de onrustband niet werkten. Na een uitvoerig verhaal is het antwoord ja. Waarom? Omdat het ziekenhuis heeft gekozen voor een bepaald soort en een bepaald merk, terwijl de patiënt daarop geen enkele invloed heeft gehad. Verder geldt dat het ziekenhuis geacht moet worden bekend te zijn met de naam van de producent van de slotjes en zich beter dan de patient richting de producent kan richten en kan onderbouwen dat het een gebrekkig product betrof. Ongeschiktheid van de gebruikte slotjes ligt dan ook meer in de sfeer van het ziekenhuis dan in die van de patiënt. Verder geldt dat het ziekenhuis zich tegen aansprakelijkheid kan verzekeren en zich, in dit geval, ook verzekerd heeft.

 

Tot slot

 

Het zou toch vreemd zijn geweest als het ziekenhuis hiervoor niet aansprakelijk zou zijn geweest.  Dat is wel wat het ziekenhuis probeerde. Ze verschuilde zich achter het product dat niet goed zou hebben gewerkt. Gelukkig maakte de rechter hier korte metten mee!

 

Zie voor de hele uitspraak:http://jure.nl/ecli:nl:rbbre:2011:bo9631

 

 

 

 

 

Slachtoffers van medische missers moeten beter worden opgevangen

Letselschade, Na medische fout0 comments

Conclusies onderzoek naar medische missers

 

Uit recent onderzoek van de Vrije Universiteit te Amsterdam is gebleken dat de opvang na medische missers beter kan.  Er is behoefte aan concrete maatregelen tot verbetering. Er worden door mij drie aanbevelingen besproken.

1. De kern van de aanbeveling is dat ziekenhuizen na de melding van een medisch misser zelf het inintiatief tot adequate opvang van de patient moeten nemen. Het is belangrijk dat er binnen het ziekenhuis iemand is die de patient in beeld houdt en hem of nabestaanden bijstaat.

2. Een andere conclusie is dat er op het terrein van de schadevergoeding na een medische misser een vereenvoudigde procedure moet komen. De procedure die nu bestaat is te lang en voor de patient erg belastend.  

3. Tot slot moet bij fouten met grote gevolgen opvang beschikbaar komen op juridisch, administratief en psychologisch vlak.

 

En hoe gaat het in de praktijk bij medische missers

 

 

Bij medische fouten kan gedacht worden aan bijvoorbeeld een gemiste of een verkeerd gestelde diagnose met alle gevolgen van dien. Jaarlijks vinden er minstens 30.000 medische fouten plaats. Er overlijden er 1.700 per jaar door een fout.

 

Als een slachtoffer ZO letselschade & mediation vraagt de zaak in behandeling te nemen wordt eerst alle medische informatie verzameld. Een arts is op grond van de wet verplicht patienten alle medische informatie te verstrekken. Daarna wordt de zaak voorgelegd aan de medisch adviseur.

Deze beoordeelt of er sprake is van een medische fout. Als de medisch adviseur tot de conclusie komt dat er sprake is van een fout wordt het ziekenhuis aansprakelijk gesteld.

 

 

 

In de praktijk ervaar ik dat de aansprakelijkheid nooit direct erkend wordt. Al is de fout nog zo evident.Nadat de betreffende arts aansprakelijk is gesteld komt er in 99 van de 100 gevallen een verzekeraar om de hoek kijken die de zaak verder afhandelt. De meeste ziekenhuizen zijn verzekerd bij Medirisk, Centramed of Nationale Nederlanden. Zij halen alles uit de kast om maar niet te hoeven betalen.

Vaak komen we op basis van medische adviezen en een onafhankelijk expertise onderzoek tot een defintieve en succesvolle afwikkeling van de zaak. ZO letselschade & mediation zorgt ervoor dat u een maximale vergoeding krijgt!

 

 

 

 

 

  • Contact met ZO